Integritetspolicy

 

Vi är mycket glada över ditt intresse i vårt företag. Dataskydd är av stor betydelse för Bohnenkamp Sweden AB. Principiellt kan Bohnenkamp Sweden AB:s webbsidor användas utan att några personuppgifter alls behöver anges. Om en registrerad person via webbplatsen vill använda speciella tjänster som vi tillhandahåller kan det eventuellt bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om hanteringen av personuppgifter är nödvändig och om ingen rättslig eller kontraktuell grund finns för sådan hantering inhämtar vi den registrerade personens samtycke.

Behandlingen av personuppgifter som relaterat till denna policy är kontaktdata , t.ex. en registrerad persons namn, adress, e-postadress eller telefonnummer görs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och de nationella dataskyddsföreskrifterna som gäller för Bohnenkamp Sweden AB. Med denna integritetspolicy vill vi informera allmänheten om vilka personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar samt i vilken omfattning och för vilket ändamål vi gör detta. Dessutom informeras registrerade personer i denna integritetspolicy om vilka rättigheter de har.

Bohnenkamp Sweden AB som ansvarig för behandlingen har vidtagit en hel rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som behandlas via denna webbplats är skyddade så fullständigt som möjligt. Ändå kan internetbaserad dataöverföring principiellt ha säkerhetsluckor och absolut skydd kan inte garanteras. Av detta skäl har varje registrerad person möjlighet att meddela oss personuppgifter på annat sätt, t.ex. per telefon.

 

1. Definitioner

Bohnenkamp Sweden AB:s integritetspolicy är baserad på de begrepp som den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren har använt i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy är tänkt att vara lätt läsbar och förståelig både för allmänheten och får våra kunder och affärspartners. Därför vill vi förklara de använda begreppen i förväg.

Vi använder i vår dataskyddspolicy bland annat följande begrepp:

·       a) Personuppgifter

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

·       b) registrerad person

En registrerad person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.

·       c) Behandling

Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,

·       d) Begränsning av behandlingen

Begränsning av behandling är markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

·       e) Profilering

Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

·       f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person,

·       g) Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen

Personuppgiftsansvarig eller ansvarig för behandlingen är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt,

·       h) Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

·       i) Mottagare

Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

·       j) Tredje part

Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna,

·       k) Samtycke

Samtycke av den registrerade är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne,

 

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, i övriga dataskyddslagar som gäller i den Europeiska unionens medlemsstater och övriga bestämmelser som avser dataskydd:

Bohnenkamp Sweden AB

Margretelundsvägen 6

331 34 Värnamo

Sverige

Tel.: +46 0370-657880

E-post: info@bohnenkamp.se

Website: www.bohnenkamp.se

 

3. Cookies

Bohnenkamp Sweden AB:s webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och sparas i en dator via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder sig av cookies. Många cookies innehåller en så kallad ID. ID:n är cookiens unika identifikator. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan hänföras till den individuella webbläsaren i vilken cookien har sparats. Genom detta kan webbsidor och servrar som har besökts urskilja den registrerade personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av cookiens unika ID.

Med hjälp av cookies kan Bohnenkamp Sweden AB tillhandahålla användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookies.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudanden på vår webbplats optimeras till användarens fördel. Såsom redan nämnts ger cookies oss möjlighet att känna igen vår webbplats användare. Genom detta kan vi göra det enklare för besökarna att använda vår webbplats. Exempelvis behöver användaren av en webbsida som använder cookies inte ange sina inloggningsuppgifter på nytt var gång användaren besöker webbsidan eftersom detta sköts av webbsidan och den cookie som har sparats på användarens dator. Ett annat exempel är cookien för kundvagnen i en nätbutik. Det är med hjälp av en cookie som nätbutiken minns artiklarna som kunden har lagt i den virtuella kundvagnen.

Den registrerade personen kan när som helst förhindra att cookies sparas av vår webbplats genom lämplig inställning av sin webbläsare och på så vis varaktigt blockera cookies. Dessutom kan redan sparade cookies när som helst tas bort med hjälp av webbläsaren eller andra programvaror. Denna funktion finns i alla allmänt använda webbläsare. Om den registrerade personen blockerar cookies i den använda webbläsaren kan eventuellt inte alla funktioner som tillhandahålls på vår webbplats utnyttjas fullständigt.

 

4. Registrering av allmänna data och uppgifter

Bohnenkamp Sweden AB:s webbplats registrerar en rad allmänna data och uppgifter var gång webbplatsen besöks av en registrerad person eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och uppgifter sparas i serverns loggfiler. Data som kan samlas in är (1) använda webbläsartyper och -versioner, (2) operativsystemet på det besökande systemet, (3) webbsidan från vilken det besökande systemet når fram till vår webbplats (så kallade referrers), (4) underwebbsidorna som ett besökande system får tillgång till på vår internetplats, (5) datum och tid för besöket på webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) det besökande systemets internetleverantör samt (8) övriga liknande data och uppgifter som används för försvarsändamål om våra IT-system utsättas för angrepp.

I samband med användning av dessa allmänna data och uppgifter drar Bohnenkamp Sweden AB inte några slutsatser om den registrerade personen. Uppgifterna behövs för att (1) innehållet på vår webbplats ska kunna levereras korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för webbplatsen, (3) säkerställa att våra IT system och vår webbplats teknik fungerar varaktigt samt (4) kunna tillhandahålla nödvändig information för lagföring till brottsbekämpande myndigheter i fall av ett cyberangrepp. Bohnenkamp Sweden AB utvärderar därför dessa anonyma data och uppgifter både statistiskt och för att optimera tekniska procedurer och öka dataskyddsnivån och datasäkerheten i vårt företag i syfte att säkerställa en optimal skyddsnivå för av oss behandlade personuppgifter. Serverloggfilernas anonyma data sparas separat från alla uppgifter som anges av en registrerad person.

 

5. Registrering på vår webbplats

Den registrerade personen har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs i detta samband till den personuppgiftsansvarige följer av indatamallen som används för registrering. De personuppgifter som lämnas av den registrerade personen används och sparas uteslutande för intern användning hos den personuppgiftsansvarige och för egna ändamål. Den personuppgiftsansvarige kan låta dela vidare personuppgifterna till en eller flera personuppgiftsbiträden, t.ex. ett paketdistributionsföretag eller transportföretag, som å sin sida använder personuppgifterna endast för interna ändamål som kan hänföras till den personuppgiftsansvarige.

Genom registrering på den personuppgiftsansvariges webbplats sparas dessutom IP-adressen om tilldelats av den registrerade personens internetleverantör samt datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter sparas på grund av att uppgifterna är nödvändiga för att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och i förekommande fall reda ut förövade brott. Det är därmed nödvändigt att spara dessa uppgifter för att skydda den personuppgiftsansvarige. Dessa uppgifter delas principiellt inte vidare till tredje part såvida inte lagstadgad skyldighet att lämna vidare uppgifterna finns eller uppgifterna delas vidare för brottsbeivrande.

Genom att den registrerade personen registrerar sig och frivilligt lämnar personuppgifter kan den personuppgiftsansvarige tillhandahålla innehåll och tjänster som på grund av sin art bara kan tillhandahållas åt registrerade användare. Registrerade personer har möjlighet att när som helst ändra de personuppgifter som de lämnat vid registreringen eller låta den personuppgiftsansvarige fullständig radera den registrerade personens uppgifter.

På begäran av varje registrerad person lämnar den personuppgiftsansvarige ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade. På begäran eller hänvisning korrigerar eller raderar den personuppgiftsansvarige personuppgifter om den registrerade personen såvida inga lagstadgade lagringstider hindrar detta. Kontakta privacy@bohnenkamp.se ifall du vill göra en sådan begäran.

 

6. Prenumeration av vårt nyhetsbrev

På Bohnenkamp Sweden AB:s webbplats kan användarna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige vid beställning av nyhetsbrevet följer av indatamallen som används för detta.

Bohnenkamp Sweden AB meddelar sina kunder och affärspartners regelbundet om företagets erbjudanden genom ett nyhetsbrev. Förutsättning för att den registrerade person ska kunna motta vårt nyhetsbrev är att (1) den registrerade personen har ett giltigt e-postadress och (2) registrerar sig för nyhetsbrevet. Av rättsliga skäl skickas ett bekräftelsemejl till den angivna e-postadressen i en double-opt-in-procedur. Genom bekräftelsemejlet kontrolleras att e-postadressens innehavare som registrerad person bekräftar sin vilja att motta nyhetsbrevet.

Vid anmälan till nyhetsbrevet sparar vi dessutom IP-adressen som internetleverantören tilldelat den registrerade personens datorsystem vid prenumeration samt prenumerationens datum och tid. Dessa uppgifter är nödvändiga för att senare kunna spåra ett eventuellt missbruk av den registrerade personens e-postadress och är därför avsedda för rättsligt skydd av den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter som samlas in i samband med prenumeration av nyhetsbrevet användas uteslutande för utskick av nyhetsbrevet. Dessutom kan nyhetsbrevets prenumeranter informeras per e-post om detta är nödvändigt för genomförande av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i detta samband vilket skulle kunna vara fallet om nyhetsbrevserbjudandet eller de tekniska förhållandena ändras. Personuppgifter som samlas in i samband med prenumeration av nyhetsbrevet delas inte vidare till tredje part. Den registrerade personen kan när som helst säga upp sin prenumeration av vårt nyhetsbrev. Den registrerade personen kan när som helst återta sitt samtycke till att personuppgifter som vi har fått i samband med att nyhetsbrevet prenumererats lagras. Varje nyhetsbrev innehåller en motsvarande länk som den registrerade personen kan använda för att återta sitt samtycke. Dessutom finns möjlighet att när som helst säga upp prenumerationen direkt på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att meddela detta till den personuppgiftsansvarige på annat sätt.

 

7. Spårning av nyhetsbrevet

Bohnenkamp Sweden AB:s nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som integreras i sådana e-postmeddelanden som skickas ut i HTML-format för att möjliggöra loggning och analys av loggfilen. Genom detta möjliggörs en statistisk utvärdering av online-marknadsföringskampagners framgång eller misslyckande. Den integrerade spårningspixeln gör att Bohnenkamp Sweden AB kan se om och när en registrerad person har öppnat ett e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelande den registrerade personen har klickat på.

Den personuppgiftsansvarige sparar och utvärderar sådana personuppgifter som samlas in genom spårningspixlar i nyhetsbrevet för att optimera utskicket av nyhetsbrev och för att i framtiden kunna anpassa nyhetsbrevets innehåll ännu bättre till den registrerade personens intressen. Dessa personuppgifter delar inte vidare till tredje part. Registrerade personer har när som helst rätt att återkalla sitt separata samtycke till detta som du har lämnat genom double-opt-in-proceduren. När du har återkallat ditt samtycket raderar den personuppgiftsansvarige dessa personuppgifter. En uppsägning av nyhetsbrevet uppfattas av Bohnenkamp Sweden AB automatiskt som återkallelse.

 

8. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

I enlighet med lagbestämmelserna innehåller Bohnenkamp Sweden AB:s webbplats uppgifter för snabb elektronisk kontakt till vårt företag och direkt kommunikation med oss, bland annat en allmän e-postadress. När en registrerad person tar kontakt med den personuppgiftsansvarige per e-post eller ett kontaktformulär sparas de personuppgifter som den registrerade personen lämnar automatiskt. Sådana personuppgifter som en registrerad person överför frivilligt till den personuppgiftsansvarige sparas för handläggning eller för att kunna ta kontakt. Personuppgifterna delas inte vidare till tredje part.

 

9. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar och sparar de registrerade personernas personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet för vilka de har sparats eller så länge som det föreskrivs av europeiska direktiv och förordningar eller andra för den personuppgiftsansvarige gällande lager och föreskrifter.

Om ändamålet för vilka personuppgifterna har sparats utgår eller när en lagringsfrist som föreskrivs i europeiska direktiv och förordningar eller andra för den personuppgiftsansvarige gällande lager och föreskrifter går ut raderas eller blockeras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Vi lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med våra kunder. Vi lagrar så länge det behövs för att säkerställa kunds rättigheter t.ex enligt köplagen.

Vi sparar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter t.ex bokföringsskyldigheter enligt bokföringslagen.

 

10. Den registrerades rättigheter

·       a) Rätt till bekräftelse

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör personen håller på att behandlas. Om en registrerad person vill utöva denna rätt till bekräftelse kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige.

·       b) Rätt till tillgång till personuppgifter

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att när som helst begära av den personuppgiftsansvarige att få kostnadsfri tillgång till personuppgifter som insamlats om denne samt att får en kopia på dessa personuppgifter. Dessutom har den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren gett den registrerade personen rätten till tillgång till följande information:

   • ändamålen med behandlingen
   • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
   • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
   • om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
   • förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling
   • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
   • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade personen: all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
   • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt GDPR artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade

Dessutom har den registrerade personen rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till tredjepartsländer eller internationella organisationer. Om så är fallet har den registrerade rätt till information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en registrerad person vill utöva denna rätt till tillgång kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige.

·       c) Rätt till rättelse

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att begära att felaktiga personuppgifter om den registrerade personen rättas utan dröjsmål. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har den registrerade personen dessutom rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Om en registrerad person vill utöva denna rätt till rättelse kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige.

·       d) Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller och behandlingen inte är nödvändig:

   • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
   • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt GDPR artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
   • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med GDPR artikel 21.2.
   • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
   • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
   • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i GDPR artikel 8.1.

Om något av ovanstående gäller och en registrerad person vill utöva denna rätt till radering av personuppgifter som lagras hos Bohnenkamp Sweden AB kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige. Bohnenkamp Sweden AB kommer att se till att raderingsbegäran efterkoms utan dröjsmål.

Om Bohnenkamp Sweden AB har offentliggjort personuppgifterna och enligt GDPR artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna vidtar Bohnenkamp Sweden AB med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta övriga personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade personen har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter, såvida behandlingen inte är nödvändig. Bohnenkamp Sweden AB kommer att se till att nödvändiga åtgärder vidtas i det enskilda fallet.

·       e) Rätt till begränsning av behandling

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

   • Den registrerade personen bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjligheten att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
   • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras användning.
   • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade personen behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
   • Den registrerade personen har invänt mot behandling i enlighet med GDPR artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om något av ovanstående gäller och en registrerad person vill utöva denna rätt till begränsning av personuppgifter som lagras hos Bohnenkamp Sweden AB kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige. Bohnenkamp Sweden AB kommer att se till att behandlingen begränsas.

·       f) Rätt till dataportabilitet

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör personen och som hen har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Personen ska dessutom ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b och behandlingen sker automatiserat förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR artikel 20.1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt såvida detta inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter.

Den registrerade personen kan när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se  hos Bohnenkamp Sweden AB för att utöva sin rätt till dataportabilitet.

·       g) Rätt att göra invändningar

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska, av skäl som hänför sig till personens specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende personen som grundar sig på GDPR artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Bohnenkamp Sweden AB behandlar inte längre personuppgifterna om invändningar har gjorts gällande såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerade personens intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om Bohnenkamp Sweden AB behandlar personuppgifterna för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser personen för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade personen invänder mot behandling för direkt marknadsföring behandlar Bohnenkamp Sweden AB inte personuppgifterna längre för sådana ändamål.

Om personuppgifter behandlas hos Bohnenkamp Sweden AB för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med GDPR artikel 89.1 har den registrerade, av skäl som hänför sig till hens specifika situation, dessutom rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende personen om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Den registrerade personen kan kontakta privacy@bohnenkamp.se hos Bohnenkamp Sweden AB för att utöva sin rätt att göra invändningar. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, har den registrerade personen möjlighet att utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

·       h) Rätt till återkallelse av dataskyddsrättligt samtycke

Den europeiska direktiv- och förordningsstiftaren föreskriver att varje registrerad person ska ha rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade personen vill utöva sin rätt till återkallelse av samtycke kan personen när som helst kontakta privacy@bohnenkamp.se hos den personuppgiftsansvarige.

 

11. Dataskydd i samband med jobbansökningar och under ansökningsförfaranden

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att genomföra ansökningsförfarandet. Behandlingen kan även genomföras i elektroniskt form eller via tredje part. Detta gäller i synnerhet om den sökande överför motsvarande ansökningshandlingar till den personuppgiftsansvarige i elektroniskt form, t.ex. per e-post eller via en webbmall på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige sluter ett anställningskontrakt med en sökande sparas de överförda uppgifterna för genomföring av anställningsförhållandet i enlighet med lagbestämmelserna. Om den personuppgiftsansvarige inte sluter något anställningskontrakt med den sökande raderas ansökningshandlingarna enligt gällande arkiveringspolicy efter meddelande av avslagsbeslutet såvida inga övriga berättigade intressen av den personuppgiftsansvarige hindrar detta. Ett övrigt berättigat intresse är till exempel en bevisbörda i en process enligt gällande lagstiftning, till exempel diskrimineringslagen.


12. Dataskyddsbestämmelser angående användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den personuppgiftsansvarige har integrerad Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär insamling, registrering och utvärdering av uppgifter om vad besökarna gör på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken annan webbplats en registrerad person har kommit till webbplatsen (så kallade referrers), vilka underwebbsidorna som hämtas upp eller hur ofta och hur länge en underwebbsida betraktas. Webbanalyser används främst för optimering av webbsidor och för kostnads- och lönsamhetsanalyser av reklam på internet.

Webbanalystjänsten Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den personuppgiftsansvarige använder sig av tillägget ”_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Detta tillägg gör att den registrerade IP-adressen på personens internetanslutning kortas av och anonymiseras om vår webbplats besöks från en medlemsstat inom EU eller en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Google Analytics har för syfte att analysera besökarflödena på vår webbplats. Google använder insamlade data och uppgifter bland anat för att utvärdera användningen vår webbplats och sammanställa onlinerapporter åt oss om aktiviteterna på vår webbplats och utföra ytterligare tjänster i samband med användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie i den registrerade personens IT system. Vad cookies är har redan förklarats längre upp. Cookien gör det möjligt för Google att analysera ut hur den registrerade personen använder vår webbplats. Varje gång en enskild sida hämtas upp på denna webbplats som ägs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, överför webbläsaren på den registrerade personens IT system automatiskt uppgifter för onlineanalys till Google. Inom denna tekniska procedur får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. den registrerade personens IP-adress, som Google bland annat använder sig av för att spåra var besökarens kommer ifrån, spåra klick och på så vis möjliggöra provisionsavräkningar.

Med hjälp av cookies sparas personrelaterade uppgifter, t.ex. åtkomsttiden, orten från vilken åtkomsten har ägt rum och hur ofta den registrerade personen har besökt vår webbplats. Var gång den registrerade personen besöker våra webbsidor överförs dessa personuppgifter inklusive IP-adress på personens internetanslutning till Google i Amerikas Förenta Stater (USA). Dessa personuppgifter sparas av Google i Amerikas Förenta Stater (USA). Eventuellt kan Google dela vidare dessa personuppgifter som har samlats in via den tekniska proceduren till tredje part.

Så som redan har beskrivits längre upp kan den registrerade personen när som helst förhindra att cookies sparas av vår webbplats genom lämplig inställning av sin webbläsare och på så vis varaktigt blockera cookies. Genom en sådan inställning förhindras också att Google Analytics placerar en cookie i den registrerade personens IT system. Dessutom kan redan en cookie som Google Analytics redan har placerat när som helst tas bort med hjälp av webbläsaren eller andra programvaror.

Dessutom har den registrerade personen möjlighet att varaktigt invända mot registreringen av genom Google Analytics genererade uppgifter om hur denna webbplats används och behandlingen av uppgifterna genom Google och på så vis blockera funktionen. För att göra detta måste den registrerade personen ladda ner och installera en add-on för webbläsare under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna add-on signalerar Google Analytics via JavaScript att inga data och uppgifter om besök på webbsidor får överföras till Google Analytics. Installation av denna add-on för webbläsare uppfattas av Google som invändning. Om den registrerade personens IT system raderas, formateras eller installeras om senare måste den registrerade personen installera denna add-on på nytt för att avaktivera Google Analytics. Om den registrerade personen eller en annan person den registrerade personens maktsfär avinstallerar eller avaktiverar denna add-on för webbläsare kan den installeras om eller aktiveras igen.

Ytterligare information och Googles gällande dataskyddspolicy kan laddas ner på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Denna länk innehåller en mer detaljerade förklaring av Google Analytics.

 

13. Behandlingens rättsliga grund

GDPR artikel 6.1 a är vår rättsliga grund för uppgiftsbehandlingar för vilka vi inhämtar samtycke till ett visst behandlingssyfte. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörande av ett avtal där den registrerade personen är avtalspart, t.ex. uppgiftsbehandlingar för leverans av varor eller genomförande av andra tjänster eller mottjänster, är behandlingen baserad på GDPR artikel 6.1 b. Detsamma gäller för sådana uppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal, t.ex. vid förfrågningar angående våra produkter och tjänster. Om vi åligger en rättslig skyldighet genom vilken behandling av personuppgifter blir nödvändig, t.ex. skattemässiga förpliktelser, är behandlingen baserad på GDPR artikel 6.1 c. I sällsynta fall kan det vara nödvändig att behandla personuppgifter för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade personen eller för en annan fysisk person. Detta kan t.ex. förekomma om en besökare skadas i vårt företag och besökarens namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller övrig livsviktig information måste delas vidare till en läkare, ett sjukhus eller övrig tredje part. I sådana fall skulle uppgiftsbehandlingen vara baserad på GDPR artikel 6.1 d. Slutligen kan uppgiftsbehandlingar vara baserade på GDPR artikel 6.1 f. Detta är den rättsliga grunden för uppgiftsbehandlingar som inte täcks av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna om uppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda våra eller tredje parts berättigade intressen såvida inte den registrerade personens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre. Sådana uppgiftsbehandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom den europeiska lagstiftaren har nämnt dem särskilt. Den europeiska lagstiftaren har härvid ansett att ett berättigat intresse ska antas finnas om den registrerade personen är kund hos den personuppgiftsansvarige (47:e skälet 2:a meningen i ingressen till GDPR).

 

14. Den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen i uppgiftsbehandlingen

Om uppgiftsbehandlingen är baserad på GDPR artikel 6.1 f består vårt berättigade intresse i genomförande av vår affärsverksamhet till förmån av alla våra anställdas och aktieägares välmående.

 

15. Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriterium för hur länge personuppgifter kommer att sparas är den lagstadgade lagringstiden. När denna tid har gått ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt såvida de inte längre behövs för att kunna fullgöra eller förbereda avtal.

 

16. Lagliga eller avtalsmässiga föreskrifter för tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för ingående av avtal; skyldighet av den registrerade personen att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder av att sådana uppgifter inte lämnas

Vi upplyser om att skyldigheten att lämna personuppgifter delvis föreskrivs i lagar (t.ex. i skatteföreskrifterna) eller kan framgå av avtalsbestämmelser (t.ex. uppgifter om avtalsparten). Ibland kan det föra nödvändigt för att ett avtal ska kunna slutas att en registrerad person tillhandahåller personuppgifter som vi därefter måste behandla. Den registrerade personen är till exempel skyldig att tillhandahålla oss personuppgifter om vi ingår ett avtal med personen. Om personen inte tillhandahåller personuppgifter kan avtalet inte ingås med den registrerade personen. Innan personen tillhandahåller personuppgifter måste personen ta kontakt med en av våra anställda. Vår anställd upplyser den registrerade personen om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter i det specifika fallet är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för avtalet samt huruvida skyldighet finns att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas.

0370-657880
@
info@bohnenkamp.se

* Obligatoriska fält

Behöver du hjälp?
Klicka på Hjälp-ikonen till höger för att öppna handledningar och manualer för hur man använder webbshopen.